Υπηρεσίες

  • Διαχειριστικά Συστήματα: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων (OHSAS 18001)
  • Εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης: Εκπόνηση εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις