Υπηρεσίες

Κανονισμός REACH

Ο Κανονισμός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων είναι η νέα Κοινοτική Νομοθεσία για τα χημικά και την ασφαλή τους χρήση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουνίου 2007. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια εφαρμογής:

 • Προ-καταχώρηση (Pre-registration): Λήξη προθεσμίας 1 Δεκεμβρίου 2008.
 • Kαταχώρηση (Registration)
 • Aξιολόγηση (Evaluation): απογόρευση ή συνέχιση της παραγωγής-διακίνησης χημικών
 • Αδειοδότηση (Authorization of Chemicals)

Το REACH αντικαθιστά πολυάριθμες νομικές πράξεις της Ε.Ε. που αφορούν τα χημικά και λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλες νομικές πράξεις σχετικά με το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Για κάθε ουσία αυτούσια ή ως συστατικό παρασκευάσματος ή αντικειμένου που παράγεται ή εισάγεται σε ποσότητα μεγαλύτερη του ενός τόνου το έτος πρέπει να γίνει καταχώριση δηλαδή υποβολή ενός τεχνικού φακέλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ραδιενεργές ουσίες, στις ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση, στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, στα απόβλητα και στις εξαιρέσεις Κρατών-Μελών για λόγους άμυνας. Κανονισμός CLP

Ο Κανονισμός CLP είναι η νέα Κοινοτική Νομοθεσία (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Ο Κανονισμός CLP βασίζεται στο Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών των Ηνωμένων Εθνών (UN Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) και αντικαθιστά :

 • Την Υ.Α. 378/94/1994 (Οδηγία 67/548/EΚ για τις επικίνδυνες ουσίες, DSD)
 • Την Υ.Α. 265/02/2002 (Οδηγία 1999/45/EΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, DPD)
 • Τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Τίτλος XI (Ταξινόμηση & Επισήμανση)

Ο Κανονισμός θέτει τα κριτήρια Ταξινόμησης και κοινοποιεί την επικινδυνότητα με την Επισήμανση, τη Συσκευασία και τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) για όσους διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ουσίες και μείγματα ραδιενεργά, υπό τελωνειακή επιτήρηση, που προορίζονται για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά), μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, απόβλητα, φαρμακευτικά προϊόντα, κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα (επεμβατικά ή σε άμεση φυσική επαφή με το ανθρώπινο σώμα), τρόφιμα ή ζωοτροφές (συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές και των αρτυματικών υλών).

 Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των  Κανονισμών REACH & CLP :

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εναρμόνισης και τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων με τους νέους Κανονισμούς REACH και CLP. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή ουσιών και μειγμάτων της επιχείρησης (τελικά προϊόντα, απομονωμένα ενδιάμεσα ή  μεταφερόμενα ενδιάμεσα)  που απαιτείται να καταχωρισθούν με βάση τον Κανονισμό REACH.
 • Ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH και CLP
 • Προσδιορισμός των υποχρεώσεων της επιχείρησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH και CLP και τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας (π.χ. χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας και υποβολής φακέλων, εκπροσώπηση της εταιρίας σε ομάδες εργασίας του εξωτερικού, συλλογή δεδομένων, προσδιορισμός φυσικοχημικών αναλύσεων και πειραμάτων για την τεκμηρίωση των φακέλων καταχώρησης, απαιτήσεις από προμηθευτές και πελάτες εντός της Ε.Ε., κλπ)
 • Ανάπτυξη και καταχώρηση των φακέλων των ουσιών μέσω του λογισμικού ΙUCLID
 • Δημιουργία εσωτερικού συστήματος αναφοράς των ουσιών που εισάγονται στην επιχείρηση
 • Ανάπτυξη Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (Material Safety Data Sheets –ΜSDS)
 • Προσδιορισμός Strictly Controlled Conditions – SCC για την επεξεργασία, αποθήκευση, φόρτωση-εκφόρτωση και μεταφορά των ενδιάμεσων προϊόντων
 • Συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας καταχώρησης των φακέλων και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και ομάδες εργασίας
 • Ενημέρωση–εκπαίδευση προσωπικού αναφορικά στους Κανονισμούς REACH και CLP για την ταξινόμηση ουσιών, τη χρήση και τη σύνταξη των MSDS κ.α