Υπηρεσίες

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στον εργασιακό χώρο αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Π.Δ. 17/96, 159/99 και τις Κοινοτικές Οδηγίες 89/391, 91/383. Η Γραπτή Εκτίμηση αποτελεί μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας με σκοπό:

 • να εντοπισθεί τι θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων,
 • να διαπιστωθούν κατά πόσον και με ποια μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή να αποφευχθούν, και
 • να καταγραφούν τα υφιστάμενα προληπτικά μέτρα και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν με στόχο την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

Η Gap Analysis εφαρμόζει πρότυπη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της ατομικής επαγγελματικής επικινδυνότητας σε θέσεις εργασίας για συγκεκριμένες επιπτώσεις (π.χ. θάνατο, βαρύ τραυματισμό), αναπτύσσοντας πρότυπες λίστες κινδύνου ειδικά προσαρμοσμένες στις συνθήκες του εξεταζόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και εφαρμόζοντας μοντέλα για τη συχνότητα έκλυσης των κινδύνων, την έκθεση του εργαζόμενου στον κίνδυνο και την τρωτότητά του (μοντέλα δόσης-απόκρισης).

 Ειδικές μελέτες με αναφορά στον επαγγελματικό κίνδυνο περιλαμβάνουν:

 • Εκτίμηση επαγγελματικής επικινδυνότητας από Μεγάλα Ατυχήματα (θερμική ακτινοβολία, υπερπίεση, τοξικό νέφος) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών
 • Ανάλυση και επεξεργασία ατυχημάτων και παρ’ολίγον ατυχημάτων
 • Ανάπτυξη οδηγιών ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας σύμφωνα με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και βέλτιστες καλές πρακτικές για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.

Επιπλέον η εταιρεία έχει αναπτύξει Πλατφόρμα για την Υγεία και την Ασφάλεια η οποία παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και περιλαμβάνει:

 • Βιβλιοθήκη για νομοθεσία ΥΑΕ, επαγγελματικούς κινδύνους
 • Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και παραδείγματα καλών πρακτικών
 • Λίστες κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο στον τομέα της ασφάλειας και υγείας
 • Υπηρεσία help desk σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος

Είσοδος στην Πλατφόρμα

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Μετρήσεις και αναλύσεις φυσικών και χημικών παραγόντων σε εργασιακούς και βιομηχανικούς χώρους σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια:

 • Μετρήσεις θορύβου
 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων – σκόνης
 • Μετρήσεις τοξικών και εύφλεκτων αερίων
 • Μετρήσεις πτητικών οργανικών ενώσεων (Volantile Organic Compounds)
 • Μετρήσεις εκρηκτικής ατμόσφαιρας
 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής και ιοντίζουσας ακτινοβολίας
 • Μετρήσεις μικροκλίματος (θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας αέρα, φωτισμού)