Υπηρεσίες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α)» για έργα και δραστηριότητες όλων των κατηγοριών (Α1, Α2, Β3, Β4) και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία N. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 1958/13.01.2012 « Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες».

Ειδικές μελέτες περιβαλλοντικών έργων:

  • Σχεδιασμός χρήσεων γης και χωροθέτηση έργων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και το θεσμικό πλαίσιο δόμησης.
  • Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Ατμόσφαιρα. Προσομοίωση διασποράς αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα με εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού LASAT 3.2 (Langrangian Simulation of Aerosol Transport) και δυνατότητα ανάλυσης διασποράς από πολλαπλές πηγές.
  • Πρόγραμμα εντοπισμού και επισκευής διαρροών πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds – VOCs) από βιομηχανικό εξοπλισμό (LDAR-Leak Detection and Repair). Εξειδικευμένο λογισμικό καταχώρησης μετρήσεων πιθανών σημείων διαρροής και παρακολούθησης των προγραμμάτων μετρήσεων και επιδιορθώσεων εξοπλισμού.
  • Μελέτη εκτίμησης θορύβου. Μετρήσεις θορύβου και αποτύπωση ζωνών ηχητικής στάθμης.