Υπηρεσίες

Μελέτες Πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών σύμφωνα διεθνή πρότυπα και την εθνική νομοθεσία ΚΥΑ 34458/21-12-90 (ΦΕΚ 846/Β/31.12.90) περί «Καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων και λοιπών Βιομηχανιών Πετρελαίου» και ΚΥΑ 7336/5-6-1991 (ΦΕΚ 386 ΤΒ) «Περίληψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμιξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λοιπών».

Ειδικές εφαρμογές των Μελετών Πυροπροστασίας περιλαμβάνουν:

  • Μοντελοποίηση, ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων και προσομοίωση υδροδοτικού δικτύου πυρασφάλειας με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού FluidFlow 3. Δυνατότητα ρεαλιστικής μοντελοποίησης πολύπλοκων συστημάτων με διαφορετικά είδη εξοπλισμού: flow controllers, boosters, valves, pressure reducers/controllers, nozzles, filters κλπ.
  • Προσομοίωση σεναρίων υδροληψίας υδροδοτικού δικτύου, υπολογισμός πίεσης, ροής και θερμοκρασίας σε οποιοδήποτε σημείο του δίκτυου. Επίλυση βασικών εξισώσεων των αρχών διατήρησης μάζας, ενέργειας και ορμής (εξίσωση Darcy Weisbach, αρχή του Bernouli).

Μελέτες Προστασίας από Εκρήξεις – ΑΤΕΧ (Area Classification)

Η Gap Analysis αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Προστασίας από Εκρήξεις (Μελέτες ΑΤΕΧ) σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 «Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Στις Μελέτες ATEX ο εξοπλισμός κατηγοριοποιείται ανάλογα με την επικινδυνότητά του και την κρισιμότητα στην παραγωγική διαδικασία, ενώ οι περιοχές των εγκαταστάσεων κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επικινδυνότητα τους ως προς την ύπαρξη εύφλεκτων και εκρηκτικών  αερίων (area classification).