Υπηρεσίες

Μελέτες Ασφάλειας σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 12044/613/19-3-2007 περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ – Οδηγία SEVESO (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007)» και τη διόρθωση αυτής ΦΕΚ 2259/Β/ 27-11-2007.

Ειδικές εφαρμογές των Μελετών Ασφάλειας περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες ανάλυσης κινδύνου μεγάλων ατυχημάτων (ΒΑΜΕ), εκτίμησης επιπτώσεων (θερμική ακτινοβολία, υπερπίεση, διασπορά τοξικού νέφους) και πολλαπλασιαστικών φαινομένων (DOMINO) με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ΕFFECTS 7.4 του διεθνούς Οργανισμού ΤΝΟ
  • Μελέτες QRA (Quantitative Risk Assessment) και Societal Risk (FN curves) με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού RISKCURVES του διεθνούς Οργανισμού ΤΝΟ
  • Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνου: Preliminary Hazard Analysis  (HAZOP, What-if)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας – Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων
  • Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
  • Ειδικές μελέτες εφαρμογής π.χ. σχεδιασμός χρήσεων γης, χωροθέτηση νέων μονάδων, ενημέρωση κοινού κ.α.

Αξιολογήσεις Μελετών Ασφαλείας σε εγκαταστάσεις SEVESO

Αξιολογήσεις Μελετών Ασφαλείας,  έλεγχος πληρότητας και επάρκειας σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες εκπόνησης και αξιολόγησης Μελετών Ασφάλειας SEVESO II.  Οι μελέτες εκπονούνται σε συνεργασία με ειδικούς (experts) από την Ελλάδα και το Εξωτερικό με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης βιομηχανικής επικινδυνότητας σε εγκαταστάσεις επικίνδυνων ουσιών.